ใบอนุญาตเลขที่ น 059-63

เรื่องราว กิจกรรม ความรู้ ผลงาน

เรื่องทั่วไป ARCHITECT-BKK

บริษัทรับออกแบบ เขียนแบบ ออกแบบตกแต่งภายใน

พรบ.เกี่ยวกับสัญญาสร้างบ้าน

เรื่องดีใจกับผู้บริโภค พรบ.เกี่ยวกับสัญญาสร้างบ้านกับผู้รับเหมาให้ได้รับความเป็นธรรม และบังคับการรับประกันงานโครงสร้างอย่างน้อย 5 ปี ไม่มีข้อยกเว้น...อ่านรายละเอียดดูครับ ...แชร์ให้หน่อยครับ เรื่องนี้ดีมากๆ  สามารถดาวน์ได้ที่ http://download.asa.or.th/03media/04law/pca/ba59.pdf หน้า ๓๑  เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับมาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกําหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญา  และลักษณะของสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัย” หมายความว่า ธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจทําสัญญา การรับจ้างก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดกับผู้บริโภค โดยผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารเพื่อ การอยู่อาศัย “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่ และหมายความรวมถึงการเตรียมงานหรือขั้นตอนการทํางานอื่น ๆ ที่จําเป็น ที่ผู้ประกอบธุรกิจรายนั้น ต้องดําเนินการตามสัญญารับจ้างสร้างอาคารเพื่อให้การก่อสร้างอาคารสําเร็จ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลสามารถเข้าอยู่อาศัย “เพื่อการอยู่อาศัย” หมายความว่า การเข้าอยู่อาศัยในอาคารทั้งหมดหรือบางส่วนและมิได้นํา อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนไปขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อหรือจัดหาให้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ โดยเรียกค่าตอบแทน เป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ข้อ ๓ สัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภค ต้องมี ข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร โดยมี จํานวนไม่เกินสิบเอ็ดตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว และจะต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสําคัญและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทําสัญญา วันเดือนปีที่ทําสัญญา วัตถุประสงค์ของการใช้อาคาร รูปแบบอาคาร สถานที่ทําการก่อสร้าง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวประชาชน ของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ กรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล ให้ระบุรายละเอียดตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย (๒) รายละเอียดเกี่ยวกับราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ในการจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ตามชนิด ขนาดและคุณภาพตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามรายการที่แนบท้ายสัญญาที่ใช้ ในการก่อสร้าง (๓) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและราคา หน้า ๓๒ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ______________________________________________________________ (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับงวดงานกับการชําระเงินตามเนื้องานที่ได้สัดส่วนกันในแต่ละงวด (๕) กําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกําหนด นับแต่วันทําสัญญา (๖) กําหนดระยะเวลาการรับจ้างสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย (๗) ผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดเพื่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากความชํารุดบกพร่อง ของอาคาร รั้ว หรือกําแพง ดังนี้ (ก) กรณีที่เป็นโครงสร้างของอาคารอันได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา และผนังที่รับน้ําหนัก เป็นต้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครับมอบอาคาร (ข) กรณีที่เป็นส่วนควบและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของอาคารนอกจาก (ก) ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครับมอบอาคาร (ค) รั้ว และกําแพง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้บริโภครับมอบ รั้ว หรือกําแพง ในระหว่างก่อสร้างหรือหลังจากผู้บริโภครับมอบงาน หากการก่อสร้างมีความชํารุดบกพร่อง หรือผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามสัญญาและผู้บริโภคได้บอกกล่าวให้แก้ไขความชํารุดบกพร่องหรือ ให้ปฏิบัติตามสัญญาโดยให้เวลาพอสมควรแล้ว แต่ผู้ประกอบธุรกิจยังไม่แก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตาม ผู้บริโภค มีสิทธิเอางานก่อสร้างให้บุคคลภายนอกแก้ไขหรือดําเนินการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องรับผิด ในความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเหตุดังกล่าว (๘) ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากรูปแบบและรายละเอียดตามสัญญาได้ โดยไม่ต้องเลิกสัญญา ให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคตกลงราคากันใหม่ในส่วนที่มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงาน ดังกล่าว ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามสัญญา การแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานการก่อสร้างใด ๆ ที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งให้ ผู้บริโภคทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องยื่นเร่องขออน ื ุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กําหนด นับแต่วันที่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงาน ดังกล่าว (๙) ผู้ประกอบธุรกิจจะดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานตามกฎหมายและต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายและวิชาชีพ (๑๐) การผิดสัญญาเรื่องใดของผู้บริโภคที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิเลิกสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุเหตุในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นการเฉพาะด้วยตัวอักษรสีแดง หรือตัวดํา หรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป และก่อนบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้บริโภค และต้องกําหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ผู้บริโภคแก้ไขการผิดสัญญาเรื่องนั้น หน้า ๓๓ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ______________________________________________________________ (๑๑) หากผู้ประกอบธุรกิจไม่เริ่มทําการก่อสร้างภายในกําหนดเวลาตามสัญญาหรือภายในระยะเวลา อันสมควร หรือทําการก่อสร้างล่าช้าโดยมิใช่ความผิดของผู้บริโภคจนคาดหมายได้ว่าการก่อสร้างนั้น ไม่อาจแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา (ก) ให้ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้บริโภคได้ชําระไปแล้ว ในงวดงานที่ผู้ประกอบธุรกิจยังมิได้ดําเนินการก่อสร้าง รวมถึงค่าเสียหายอื่น ๆ (ข) ในกรณีที่การก่อสร้างล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนดไว้และผู้บริโภคไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจยินยอมให้ผู้บริโภคปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของราคาการรับจ้างก่อสร้างอาคาร แต่ถ้าผู้บริโภคใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบของ ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดแล้ว ผู้บริโภคเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ให้ผู้บริโภค มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ (๑๒) ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยใด ๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเป็นเหตุให้การก่อสร้างต้อง หยุดชะงักลง โดยมิใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจ หรือมีพฤติการณ์ที่ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องรับผิด ให้ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปเท่ากับเวลาที่ต้องเสียไปเพราะเหตุดังกล่าว โดยผู้ประกอบธุรกิจ จะต้องแจ้งเหตุ พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาการทํางานตามสัญญาออกไป ภายในกําหนดเจ็ดวันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งของ (๑๒) ให้ถือว่าผู้ประกอบธุรกิจ ได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อ ๔ ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้บริโภคต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่มีลักษณะหรือมีความหมาย ทํานองเดียวกัน ดังต่อไปนี้ (๑) ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญา ความชํารุดบกพร่อง หรือละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ (๒) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเลิกสัญญากับผู้บริโภคโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็น ลายลักษณ์อักษร หรือโดยผู้บริโภคมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระสําคัญ (๓) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเรียกร้องให้ผู้บริโภคชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก่อนกําหนดเวลาในสัญญาโดยผู้บริโภคมิได้ผิดนัดชําระหนี้ หรือผิดสัญญา (๔) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ราคา ค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กําหนดในสัญญาทําให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ ในเวลาทําสัญญา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริโภค (๕) ข้อสัญญาว่าจะไม่คืนเงินที่ผู้บริโภคได้ชําระมาแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ (๖) ข้อสัญญาว่าถ้าผู้บริโภคหรือผู้แทนจะเข้าไปตรวจตราการงานในสถานที่ที่ก่อสร้างจะต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อน หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ______________________________________________________________ (๗) ข้อสัญญาที่ให้สิทธิผู้ประกอบธุรกิจสามารถโอนหน้าที่ตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ไปให้ผู้อื่นดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้บริโภค (๘) ข้อสัญญาที่ให้สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ผู้บริโภคเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายหรือจดหาไม ั ่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบธุรกิจ (๙) ข้อสัญญาว่าหากผู้บริโภคไม่ตรวจรับงานตามกําหนดถือว่าผู้บริโภคยอมรับเอางานดังกล่าว โดยปริยาย ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สําเรยงี เมฆเกรียงไกร ประธานกรรมการว่าด้วยสัญญา

Architect-BKK.com บริษัท อาร์คิเทค บีเคเค จำกัด บริษัทสถาปนิก บริการให้คำปรึกษาออกแบบ เขียนแบบบ้าน บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน บริการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทรับออกแบบทุกสไตล์ Modern Style Modern Luxury Tropical Style Resort Style Classic Style Thai Modern Luxury Home Contemporary Style โดยทีมงานสถาปนิก

ARCHITECT-BKK CO.,LTD.

Copyright ©2551-2567 16ปี Architect-BKK™ Company Limited.

57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230